پنل کناری / پنل بالایی / تقسیم کننده / پنل پایین / قفسه / پایه جلو / قاب درب: تخته خرده چوب، فویل کاغذی