فریم: فریم را با یک پارچه آغشته به شوینده ملایم پاک کرده وبا یک پارچه خشک ، آن را خشک کنید.