فریم: تمامی این صندلی با پارچه کاور شده و غیر قابل جداکردن است.