صفحه تخت: روکش چوب با لایه چسب، فویل کاغذ، رزین چسب به عنوان پوشش