کنار تخت / سر / پایه / پایین تخت / ریل نگهدارنده: چوب کاج (سرو)