صفحه بالا / صفحه جانبی / صفحه پایین / صفحه جلویی کشو / صفحه پشتی: نئوپان، فویل کاغذیصفحه بالا / صفحه جانبی / صفحه پایین / صفحه جلویی کشو / صفحه پشتی: نئوپان، فویل کاغذی