دراور

دراور ایکیا

دراور:قبل از اینکه کشوهای کمد یا کلوزت خود را تمیز کنید، لحظه ای به این فکر کنید که چرا مرتب می کنید. آیا می‌خواهید شلوغی را کاهش دهید، بهتر از لباس‌هایتان مراقبت کنید یا فقط بتوانید کشوهای کمدتان را ببندید؟

آیا احساس می کنید تحت تأثیر درهم و برهمی یا بهم ریختگی قرار گرفته اید؟ سعی کنید به خودتان یک فضای خالی بدهید تا با آن کار کنید.

برای چیدمان کشو لباس ابتدا همه چیز را از کشوهای خود بیرون بیاورید. سپس، آن را پهن کنید تا بتوانید از آنچه که دارید، دید چشم پرنده ای داشته باشید.