پارچ، لیوان و ماگ

پارچ، لیوان و ماگ پر استفاده ترین ابزار سرو ایکیاست. جنس این اقلام عمدتا از شیشه و اوپال بوده و در برخی موارد پیرکس و مقاوم در برابر گرماست.